Baani

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ॥
‘Baani’, the Word of God, is the Guru, the Guru is Baani,
in ‘Baani’ is Amrit, the nectar of life." (Ang 982, SGGS)

Comentarios

Entradas populares